• Meer dan 240 000 bestellingen per jaar
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

Inhoudsopgave

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV" genoemd) van Webcraft GmbH (hierna "verkoper" genoemd), zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen, die een consument of ondernemer (hierna "klant" genoemd) met de verkoper ten aanzien van de door de verkoper in zijn online shop gepresenteerde waren sluit. Hiermee wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eigen voorwaarden van de klant, tenzij anders is overeengekomen.
1.2 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak zijn toe te rekenen.
1.3 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. Contractafsluiting

2.1 De in de online shop van de verkoper bevatte productbeschrijvingen vormen geen juridisch bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen tot het afgeven van een juridisch bindend aanbod door de klant.
2.2 De klant kan het aanbod via het in de online shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier afgeven. Hierbij geeft de klant, nadat hij de uitgekozen waren in de virtuele winkelwagen heeft gelegd en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, door het klikken op de button, welke het bestelproces afsluit, een juridisch bindend contractaanbod in betrekking op de zich in de winkelwagen bevindende waren. Daarnaast kan de klant de verkoper het aanbod ook telefonisch of per e-mail of post doen toekomen.
2.3 De verkoper kan het klantaanbod binnen vijf dagen aannemen.
 • door de klant een schriftelijke opdrachtbevestiging of een opdrachtbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij in dit geval de ontvangst bij de klant doorslaggevend is, of
 • door de klant de bestelde waren te sturen, waarbij in dit geval de aankomst van de waren bij de klant doorslaggevend is, of
 • door van de klant na ontvangst van bestelling diens betaling te verlangen.
Treden verschillende der bovengenoemde alternatieven tegelijkertijd op, komt het contract op dat tijdstip tot stand, waarop een van de voorgenoemde alternatieven het eerste optreedt. De aannametermijn voor het aanbod begint op de dag na het versturen van het aanbod door de klant te lopen en eindigt met de afloop van de vijfde dag, die op het versturen van het aanbod volgt. Neemt de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de bovengenoemde termijn aan, dan geldt dit als weigering van het aanbod met het gevolg, dat de klant niet meer aan zijn wilsverklaring gebonden is.
2.4 Bij keuze van een door PayPal aangeboden betaalmethode verloopt de afwikkeling der betaling via het betaalservicebedrijf PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: „PayPal“), onder de gelding van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, in te zien onder https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full of – indien de klant niet over een PayPal-account beschikt – onder de gelding van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, in te zien onder https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Wanneer de klant met een in het online bestelproces uitkiesbare door PayPal aangeboden betalingsmethode betaalt, verklaart de verkoper reeds dan de aanname van het aanbod van de klant op het tijdstip, dat de klant de knop drukt, die het bestelproces afsluit.
2.5 Bij keuze van de betaalmethode "Amazon Payments" vindt de betalingsafwikkeling via het betaalservicebedrijf Amazon Payments Europe s.c.a., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (hierna volgend: "Amazon") plaats, onder gelding van de Amazon Payments Europe gebruiksovereenkomst, die men onder https://payments.amazon.de/help/201751590 kan naslaan. Indien de klant in het kader van het online bestelproces "Amazon Payments" als betaalmethode uitkiest, geeft hij door het klikken op de knop, welke het bestelproces afsluit, tegelijkertijd ook een betalingsopdracht aan Amazon. Voor dit geval verklaart de verkoper reeds nu zijn aanname van het aanbod van de klant op het moment, dat de klant door het klikkken op de knop ter afsluiting van het bestelproces het betalingsproces in gang zet.
2.6 Bij de afgifte van een aanbod via het online bestelformulier door de verkoper wordt de tekst van het contract na afsluiting van het contract door de verkoper opgeslagen en de klant na verzending van zijn bestelling in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) toegestuurd. Een verdere terbeschikkingstelling van de contracttekst door de verkoper vindt niet plaats. Voor zover de klant vóor het versturen van zijn bestelling een klantaccount in de online webwinkel van de verkoper heeft aangelegd, worden de bestelgegevens op de website van de verkoper gearchiveerd en kunnen deze door de klant via zijn met wachtwoord beschermd klantaccount onder aangifte van de dienovereenkomstige login gegevens gratis worden opgeroepen.
2.7 Voor een bindende bestellingsopgave via het online bestelformulier kan de klant zijn mogelijke fouten bij het invullen door aandachtig lezen van de op het beeldscherm weergegeven informatie herkennen. Een nuttig technisch hulpmiddel voor het beter herkennen van invulfouten kan hierbij de vergrotingsfunctie van het browserprogramma zijn, waarmee de weergave op het beeldscherm wordt vergroot. Zijn gegevens kan de klant in het kader van het electronische bestelproces zo lang via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren, totdat hij de knop ter afsluiting van het bestelproces klikt.
2.8 Voor het afsluiten van een contract staan de volgende talen ter beschikking: Duits, engels, frans, nederlands, italiaans, spaans.
2.9 Het afwikkelen van de bestelling en het opnemen van contact vindt normaal gesproken per e-mail en geautomatiseerd plaats. De klant dient ervoor te zorgen, dat het door hem aangegeven e-mail adres correct is, zodat op dit adres de door de verkoper gestuurde e-mails kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant zich er bij het gebruik van spamfilters van verzekeren, dat alle door de verkoper of door de door deze met de afwikkeling van de bestelling belaste derden verstuurde e-mails kunnen worden bezorgd.

3. Recht van herroeping

3.1 Consumenten beschikken in principe over een recht van herroeping.
3.2 Nadere informatie over het herroepingsrecht volgen uit de herroepingsverklaring van de verkoper.
3.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten, die op het tijdpunt van afsluiten van het contract tot geen lidstaat van de Europese Unie horen en wier uitsluitende residentie en leveradres op het tijdpunt van afsluiten van het contract buiten de Europese Unie liggen.

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Voor zover uit de productbeschrijving van de verkoper niets anders blijkt, zijn de aangegeven prijzen totaalprijzen, die de wettelijke btw bevatten. In bepaalde gevallen hier bovenop verschuldigde lever- en verzendkosten worden in de respectievelijke productbeschrijving afzonderlijk aangegeven.
4.2 Leveringen aan landen buiten de Europese Unie kunnen in enkele gevallen extra kosten met zich mee brengen, die buiten de macht van de verkoper liggen en die door de klant te dragen zijn. Hiertoe horen bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door credietinstellingen (bijv. kosten van overmakingen, wisselkoerskosten) of invoerrechtelijke heffingen resp. belastingen (bijv. invoerkosten). Zulke kosten kunnen in betrekking tot de geldtransfer ook dan optreden, wanneer de levering niet naar een land buiten de Europese Unie plaatsvindt, de klant de betaling echter vanuit een land buiten de Europese Unie voorneemt.
4.3 De betaalmogelijkheid/-mogelijkheden wordt/worden de klant in de online shop van de verkoper medegedeeld.
4.4 Indien vooruitbetaling per bankincasso is overeengekomen, is de betaling direct na afsluiting van de overeenkomst verschuldigd, voor zover de partijen geen latere maximale betaaldatum zijn overeengekomen.
4.5 Bij keuze van de betaalvorm "SOFORT" geschiedt de betalingsafwikkeling via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het rekeningsbedrag per "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant over een voor de deelname aan "SOFORT" vrijgegeven online bankrekening met PIN/TAN-procedure beschikken, zich in het betaalproces dienovereenkomstig legitimeren en de betalingsopdracht tegenover "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddelijk daarna door SOFORT uitgevoerd en de bankrekening van de klant belast. Meer informatie over de betaalvorm "SOFORT" kan de klant onder https://www.klarna.com/sofort/ afroepen.
4.6 Bij keuze van de betaalvorm 'aankoop op rekening' is de koopprijs nadat de waren geleverd en in rekening zijn gesteld In dit geval is de koopprijs binnen 14 (veertien) dagen (particuliere klanten) resp. 30 (dertig) dagen (commerciële klanten) na ontvangst van de rekening zonder aftrek te betalen, voor zover niets anders werd overeengekomen. De verkoper behoudt zich het recht voor, de betaalvorm "aankoop op rekening" slechts tot een bepaalde bestelomvang aan te bieden en deze betaalvorm bij overschrijding van de aangegeven bestelomvang af te wijzen. In dit geval zal de verkoper de klant in zijn betalingsinformatie in de online winkel op een betreffende betalingsbeperking wijzen. Daarnaast behoudt zich de verkoper het recht voor, bij keuze van de betaalvorm 'aankoop op rekening' een kredietwaardigheidstoets uit te voeren en deze betaalvorm bij negative toetsing der kredietwaardigheid te weigeren.

5. Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 Wanneer de verkoper de verzending der goederen aanbiedt, dan vindt de levering der goederen binnen het door de verkoper gedefinieerde gebied van levering aan het door de klant aangegeven adres plaats, voor zover niets anders is overeengekomen. Bij de afwikkeling van de transactie is het in het bestelproces van de verkoper aangegeven leveradres bepalend.
5.2 Indien de bezorging bij de klant niet mogelijk was vanwege redenen, waarvoor de klant dient in te staan, dan draagt de klant de aangemeten kosten, die de verkoper hierdoor ontstaan. Dit geldt met betrekking tot de kosten voor de toezending niet, wanneer de klant zijn herroepingsrecht rechtsgeldig uitoefent. Voor de kosten van terugsturing geldt bij een rechtsgeldige uitoefening van het herroepingsrecht door de klant de hiervoor in de informatie van de verkoper over het herroepingsrecht getroffen regeling.
5.3 In principe wordt het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de verkochte goederen aan de klant overgedragen, zodra de verkoper het goed aan de transportfirma, vrachtmaatschappij of een andere persoon of inrichting met de opdracht tot het uitvoeren der verzending, afgeleverd heeft. Handelt de klant als consument, dan gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de verkochte goederen in principe pas bij de overdracht aan de klant of een tot ontvangst gemachtigde persoon over. In afwijking hiervan gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de verkochte goederen ook bij consumenten reeds over aan de klant, zodra de verkoper het goed aan de transportfirma, de vrachtmaatschappij of de verdere persoon of inrichting met de opdracht tot uitvoering der verzending heeft uitgeleverd, indien de klant de met de uitvoering der verzending belaste transportfirma, vrachtmaatschappij of verdere persoon of inrichting, deze uitvoering in opdracht geeft en de verkoper de klant deze persoon of inrichting niet van te voren heeft benoemd.
5.4 De verkoper behoudt zich voor, de overeenkomst in het geval van onjuiste of niet-orderlijke eigenbevoorrading te herroepen. Dit geldt uitsluitend voor het geval, dat de niet-levering buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper ligt en deze met de nodige zorgvuldigheid een concrete vervangende overeenkomst met zijn leverancier heeft afgesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen ondernemen, om de goederen aan te schaffen. In het geval dat de goederen niet of slechts gedeeltelijk ter beschikking zijn, wordt de klant onmiddelijk geïnformeerd en de tegenprestatie onmiddelijk terugbetaald.
5.5 Het zelf afhalen van de goederen is om logistieke redenen niet mogelijk.
5.6 Wij leveren neodymium magneten naar alle landen, in onze leveringsvoorwaarden zijn opgevoerd.

6. Voorbehoud van eigendomsrecht

6.1 Tegenover particuliere consumenten behoudt zich de verkoper het eigendomsrecht aan de geleverde goederen voor, totdat de verschuldige verkoopprijs volledig is betaald.
6.2 Tegenover ondernemers behoudt zich de verkoper het eigendomsrecht aan de geleverde goederen voor, totdat alle vorderingen uit de bestaande handelsrelatie zijn ingelost.
6.3 Handelt de klant als ondernemer, dan heeft hij het recht de voorbehouden goederen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Alle hieruit voortkomende vorderingen op derden draagt de klant ter hoogte van de betreffende rekeningswaarde (incl. btw) aan de verkoper over. Dit geldt onafhankelijk van de vraag, of de goederen onder voorbehoud zonder of na verwerkung zijn doorverkocht. De klant blijft ook na de overdracht gemachtigd, de vorderingen te innen. De bevoegdheid van de verkoper om de vorderingen zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast. De verkoper zal echter de vorderingen niet innen, zolang de klant zijn betalingsverplichtingen t.o.v. de verkoper nakomt, geen achterstallige betalingen bestaan en geen verzoek tot opening van een insolventieprocedure is ingediend.

7. Aansprakelijkheid bij gebreken (Garantie)

Voor zover uit de volgende bepalingen niets anders voortvloeit, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. In afwijking hiervan geldt voor overeenkomsten tot levering van goederen het volgende:
7.1 Indien de klant als ondernemer optreedt
 • heeft de verkoper de keuze wat betreft de wijze van navervulling;
 • bedraagt bij nieuwe goederen de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
 • zijn bij gebruikte goederen de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten;
 • begint de verjaringstermijn niet opnieuw te lopen wanneer in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering plaatsvindt.
7.2 Bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen gelden niet
 • voor vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding van de klant
 • in het geval dat de verkoper het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen
 • voor goederen die zijn gebruikt in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt
 • voor elke bestaande verplichting van de verkoper om updates voor digitale producten te leveren, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.
7.3 Voorts blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor elk wettelijk recht van regres onverlet.
7.4 Indien de klant optreedt als handelaar in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), is hij onderworpen aan de handelsplicht tot inspectie en kennisgeving van gebreken overeenkomstig § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Indien de afnemer de daarin geregelde kennisgevingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.
7.5 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

8. Aansprakelijkheid

De verkoper is tegenover de klant aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende, op een overeenkomst lijkende en wettelijke, ook uit onrechtmatige daad voortvloeiende aanspraken op schade- en onkostenvergoeding als volgt:
8.1 De verkoper is op elke wettelijke grond aansprakelijk
 • bij opzet of grove nalatigheid,
 • bij nalatige of opzettelijke schending van het leven, het lichaam of de gezondheid,
 • vanwege een garantiebelofte, voor zover in dit opzicht niets anders is geregeld.
 • vanwege dwingende aansprakelijkheid zoals bijvoorbeeld vanwege de wetgeving aangaande de productaansprakelijkheid.
8.2 Indien de verkoper nalatig een essentiële contractuele verpflichting schendt is de aansprakelijkheid beperkt tot de voor de overeenkomst kenmerkende en voorzienbare schade, tenzij overeenkomstig cijfer 8.1 onbeperkte aansprakelijkheid bestaat. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen, die de overeenkomst de verkoper op basis van zijn inhoud tot het bereiken van het doel der overeenkomst oplegt, wiens vervulling de ordelijke uitvoering van de overeenkomst überhaupt pas mogelijk maakt en op wiens inachtneming de klant mag vertrouwen.
8.3 In alle overige gevallen is een aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten.
8.4 Bovenstaande aansprakelijkheidsregels gelden ook voor wat de aansprakelijkheid van de verkoper voor zijn werknemers en wettelijke vertegenwoordigers betreft.

9. Het verzilveren van tegoedbonnen uit reclameacties

9.1 Tegoedbonnen, die door de verkoper in het kader van reclameacties met een bepaalde geldigheidsduur gratis worden verdeeld en door de klant niet kunnen worden gekocht (hierna "tegoedbonnen uit reclameacties"), kunnen uitsluitend in de online shop van de verkoper en alleen binnen de aangegeven geldigheidsduur worden verzilverd.
9.2 Bepaalde producten kunnen buiten de tegoedbonactie vallen, voorzover een dienovereenkomstige beperking uit de inhoud van de tegoedbon uit de reclameactie blijkt.
9.3 Tegoedbonnen uit reclameacties kunnen uitsluitend vóor het afsluiten van het bestelproces worden verzilverd. Het is niet mogelijk, ze achteraf aan te rekenen.
9.4 Bij een bestelling kunnen ook verschillende actietegoedbonnen worden verzilverd.
9.5 De goederenwaarde dient op zijn minst met het bedrag van de tegoedbon uit de reclameactie overeen te komen. Een eventueel resterend tegoed wordt door de verkoper niet uitbetaald.
9.6 Indien de waarde van de tegoedbon niet volstaat, om de bestelling te dekken, kan voor het betalen van het ontbrekende bedrag een van de overige door de verkoper aangeboden betaalmethodes worden gekozen.
9.7 Het tegoed van een tegoedbon uit een reclameactie wordt noch in contant geld uitbetaald, noch wordt er rente over betaald.
9.8 De tegoedbon wordt niet terugbetaald, wanneer de klant de geheel of gedeeltelijk met de tegoedbon betaalde goederen in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht teruggeeft.
9.9 De tegoedbon is uitsluitend voor het gebruik door de hierop genoemde persoon bstemd. De overdracht van de tegoedbon aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, echter niet de plicht, de inhoudelijke aanspraak van de betreffende tegoedbonbezitter te controleren.

10. Toepasbaar recht

10.1 Voor alle wettelijke relaties tussen de partijen geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van de wetten over de internationale koop van beweeglijke goederen. Bij consumenten geldt deze rechtskeus slechts in zoverre, dat niet de door dwingende wettelijke bepalingen van de staat, waarin de consument zijn normale verblijfplaats heeft, verleende bescherming wordt onttrokken.
10.2 Verder gelt deze rechtskeus met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht niet bij consumenten, die op het tijdpunt van afsluiten van het contract tot geen lidstaat van de Europese Unie horen en wier uitsluitende residentie en leveradres op het tijdpunt van afsluiten van het contract buiten de Europese Unie liggen.

11. Jurisdictie

Handelt de klant als ondernemer, een juridische persoon van het openbaar recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds, die/dat op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, dan ligt de exclusieve bevoegdheid voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen bij het gerecht van de vestigingsplaats van de verkoper. Heeft de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, dan is het gerecht van de plaats van vestiging van het hoofdkantoor van de verkoper exclusief bevoegd voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen, indien de overeenkomst of uit de overeenkomst voortvloeiende aanspraken tot de beroepsmatige of commerciële aktiviteiten der klant kunnen worden gerekend. De verkoper heeft in de bovengenoemde gevallen echter in elk geval het recht, de zaak bij het gerecht in de plaats van vestiging van de klant voor te brengen.

12. Gedragscode

De verkoper heeft zich verplicht de voorwaarden voor deelname van het e-commerce-initiatief "Fairness im Handel" aan te houden, die in het internet onder http://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/ in het Duits kunnen worden nageslagen.
De verkoper heeft zich verplicht de richtlijnen voor de "Google Klantenreviews" aan te houden, die op het internet onder https://support.google.com/merchants/topic/7105962?hl=nl kunnen worden nageslagen.

13. Informatie over de online geschillenbeschlechting

13.1 De EU-commissie stelt op het internet onder de volgende link een platform voor het online beslechten van geschillen ter beschikking: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Dit platform dient als aanspreekpunt voor het buitengerechtelijk beslechten van geschillen met betrekking tot contractuele verplichten, die uit online koop- of dienstverleningscontracten ontstaan, waaraan een consument deel heeft.
13.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumenteninstantie ter geschillenbeslechting deel te nemen.